Общи условия на „Ет Мачибо“

 

 1. Външните обувки се събуват и оставят на обозначените за това места в „Ет Мачибо“ („Танго ателие Ет Мачибо“ ООД). В залата и съблекалнята на „Ет Мачибо“ се влиза само с чисти балетни туфли, чисти обувки за танци, чисти чорапи или чехлите, предоставени от школата за ходене на територията на студиото. Ако учениците не разполагат с горепосочените чисти балетни туфли, чисти обувки за танци, чисти чорапи, те могат да използват предоставените от студиото чехли или да тренират боси. При липса на чисти балетни туфли, чисти обувки за танци, чисти чорапи и отказ на учениците да ползват предложените чехли или да бъдат боси, може да им бъде отказан достъп до залата и занятието.
 2. В залата на „Ет Мачибо“ не се внасят напитки и храна, с изключение на вода.
 3. Учениците поемат ангажимент да пазят чистота и да не вредят на имуществото в „Ет Мачибо“. При замърсяване или нанесени щети, на учениците може да бъде отказан достъп до занятията. Ако са закупили единично занятие, студиото не им дължи възстановяване на средствата, при нарушаване на правилата от т. 3. Ако имат закупена карта, не се възстановяват средствата, платени за занятието, в рамките на което са нарушени правилата от т. 3. Сумата за оставащите занятия, ще им бъде преведена по банков път на посочена от тях банкова сметка. Ако ученикът, нарушил правилата по т. 3 не предостави банкова сметка до 10 работни дни, студиото не дължи неустойка и/или обезщетение на ученика в този случай.
 4. Не е позволено грубо, неуважително, невъзпитано и обидно отношение, заплахи за физическо насилие, психически и физически тормоз, сексуални посегателства спрямо преподавателите или останалите ученици в „Ет Мачибо“, както и неприлично облекло, което пречи на спокойното провеждане на уроците. При нарушаване на изискванията от т. 4 на учениците може да бъде отказан достъп до занятията. Ако са закупили единично занятие, студиото не им дължи възстановяване на средствата, при нарушаване на правилата от т. 4. Ако имат закупена карта, не се възстановяват средствата, платени за занятието, в рамките на което са нарушени правилата от т. 4. Сумата за оставащите занятия, ще им бъде преведена по банков път на посочена от тях банкова сметка. Ако ученикът, нарушил правилата по т. 4 не предостави банкова сметка до 10 работни дни, студиото не дължи неустойка и/или обезщетение на ученика в този случай.
 5. „Ет Мачибо“ не носи отговорност за травми, настъпили по време на занятията в студиото или на територията на студиото. Към студиото не могат да бъдат предявявани финансови претенции или искове за обезщетения заради травми. При здравословни проблеми учениците са длъжни да уведомят преподавателите, за да им бъдат предложени адаптирани или напълно различни танцови движения или йога асани. Преподавателите имат право да откажат преподаването и обясняването на позиции, които смятат за неподходящи, опасни или потенциално травматични дори ако учениците настояват за тях. Студиото не носи отговорност, ако учениците пристъпят към изпълнение на въпросните позиции в противоречие на препоръките на преподавателите.
 6. „Ет Мачибо“ не носи отговорност за вещи, забравени на територията на студиото.
 7. В залата на „Ет Мачибо“ не се допускат външни лица. Позволено е присъствието само преподавателите и учениците. В залата не е позволено правенето на снимки и видео записи, ако няма изричното позволение на преподавател или управителя на „Ет Мачибо“.
 8. Учениците могат да посещават груповите занятия в „Ет Мачибо“, заплащайки единично посещение или закупувайки карта за няколко посещения (подробности за цените, можете да видите тук). Картите са валидни за срок от пет седмици и могат да включват осем посещения. Ако занятия не бъдат проведени по вина на студиото (например болест на преподавател или друга обективна причина), срокът на картата автоматично се удължава с времето, в което не са били провеждани занятия. Студиото не носи отговорност и не дължи неустойки и/или обезщетения, ако учениците не успеят да присъстват на закупените от тях посещения.
 9. Учениците могат да присъстват на индивидуалните занятия, заплащайки единично посещение или карта за няколко посещения (подробности за цените, можете да видите тук). Картите за пет индивидуални урока важат в рамките на три месеца от закупуването им. Картите за десет индивидуални урока важат в рамките на шест месеца от закупуването им. Студиото не носи отговорност и не дължи финансови обезщетения, ако учениците не успеят да присъстват на закупените от тях посещения.
 10. Записване за индивидуален урок трябва да бъде потвърдено от учениците до 48 часа, след като са получили предложения за часове за провеждане на занятие. Промяна на вече уговорен час за индивидуален урок се прави до 24 часа преди началото на занятието. Ако ученик не е отменил урок в дадения срок, урокът се отчита като проведен.
 11. Записването за груповите занятия се осъществява чрез онлайн формуляра на студиото. Ако в „Ет Мачибо“ няма получено записване за групово занятие и капацитетът на курса е достигнат, преподавателят може да откаже да допусне ученик до занятието.

  Групово занимание се провежда при присъствие на минимум четирима ученици.

 12. Не се допуска влизане в залата на „Ет Мачибо“ и участие в занятията, организирани от „Ет Мачибо“, с дъвка или бонбон в уста. Ако ученик откаже да спази това условие, преподавателят може да откаже да допусне ученика до занятието.
 13. „Ет Мачибо“ си запазва правото да прави снимки и/или видеа на свои ученици по време на техни уроци и/или изяви, които да използва в сайта си, без да уронва честта, достойнството и доброто име на заснетите ученици.
 14. По време на уроците за танци за сватба или специални събития преподавател/ите обяснява/т танцови движения, които са подходящи за съответното събитие и могат да бъдат аранжирани в хореография или използвани за импровизирано танцуване по време на празненството. Движенията са съобразени с нивото на опит или липсата на опит на учениците в областта на танците. Движенията са съобразени с предполагаемото облекло на учениците и мястото на събитието съгласно информацията, предоставена за тях от учениците. По своя преценка преподавателят/ите може/могат да откаже/откажат обясняването на движения, които биха били неподходящи, неизпълними или травматични съгласно предполагаемото облекло на учениците. „Ет Мачибо“ може да прекрати провеждането на уроците при настояването на учениците за изпълнение на движения, които преподавателите са оценили като неподходящи, неизпълними или травматични. В този случай ако учениците имат закупена карта, сумата за оставащите по нея занятия, ще им бъде преведена по банков път на посочена от тях банкова сметка. Ако учениците не предоставят банкова сметка до 10 работни дни, студиото не носи отговорност за заплащане на неустойки и/или обезщетения на ученика.
 15. Уроците за танци за сватба или специални събития могат да бъдат закупени като единични посещения или като пакети от пет, десет или повече урока. Ако учениците искат създаването на хореография, броят на уроците, необходим за създаването й се определя от скоростта на усвояване на материала от страна на учениците и от техните способности да се справят с предложените движения. Например учениците могат да закупят пакет от пет урока заради отстъпката в цената на единичен урок, която се получава при закупуването на пакет уроци, но за създаването на хореография може да са необходими шест или седем урока. „Ет Мачибо“ си запазва правото да препоръчва промяна на хореографията или броя на закупените уроци, ако прецени, че това е необходимо за създаването на танца. Препоръчва се учениците да танцуват с облекло, което е близко до предполагаемото облекло на сватбата или специалното събитие, както и с обувки, които са сходни или същите като тези, които ще бъдат използвани на сватбата или специалното събитие. Целта е да бъдат използвани дрехи, които предлагат същите ограничения, които учениците ще изпитват по време на събитието. Това е необходимо за съобразяване на движенията с предполагаемите дрехи, които ще бъдат използвани на сватбата или специалното събитие. „Ет Мачибо“ не носи отговорност при невъзможност за изпълняване на движенията, ако учениците предоставят погрешна или заблуждаваща информация за предполагаемото облекло на сватбата или специалното събитие.

  На уроците за сватба или специални събития по правило присъства един преподавател. Ако учениците настояват за присъствието на двама преподаватели, това може да се случи, ако е преценено като необходимо от преподавателите, графикът им го позволява, и е в удобно и за двамата време. “Ет Мачибо“ не носи отговорност за изпълнението на учениците.

 16. „Ет Мачибо“ си запазва правото да променя настоящите общи условия.